IROP - Výzva č. 50 - Udržitelná doprava - Integrované projekty ITI

29.09.2016 09:20

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 1. září 2016 průběžnou výzvu č. 50 „Udržitelná doprava - integrované projekty ITI" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“. Integrované územní investice představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který se bude realizovat v největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí – Pražská, Brněnská a Plzeňská metropolitní oblast a Hradecko-pardubická, Olomoucká, Ostravská a Ústecko-chomutovská aglomerace. Přesné vymezení území pro realizaci projektů je uvedeno v integrované strategii ITI.

Ve výzvách bude možné podpořit následující aktivity:

  • výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů

Podpořeny budou projekty na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. 

  • zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu

Výzva je zaměřena na zavedení a modernizaci inteligentních dopravních systémů pro veřejnou dopravu. Díky nim budou mít uživatelé veřejné dopravy větší komfort při plánování svých cest, odbavování i lepší orientaci na zastávkách a v dopravních prostředcích.  Dopravci zase mohou získat lepší a modernější systémy pro řízení vozidel v systému veřejné dopravy a uživatelé veřejné dopravy větší komfort při nákupu jízdenek. 

  • pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu;

Podpořeny budou projekty nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG, nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík a nákup drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění veřejné hromadné dopravy.

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší

Jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. 

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty

Budou  financovány projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a související doprovodnou infrastrukturu, které přispějí k větší bezpečnosti cyklistů.

Oprávnění žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobr. sv. obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - viz výzva

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 7. 9. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 12. 2017

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.