IROP - Výzva č. 53 - Udržitelná doprava - Integrované projekty CLLD

29.09.2016 09:25

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 7. září 2016 průběžnou výzvu č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.1 " Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu".

Ve výzvě bude možné podpořit následující aktivity:

  • výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů;
  • zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu;
  • pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu;
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty 

Jednotlivé podporované aktivity jsou podrobně popsány ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k této výzvě. Přehled možných příjemců podpory pro jednotlivé aktivity v rámci 53. výzvy je uvedený v textu výzvy a ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.
 
Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy MAS. Ty budou také provádět hodnocení projektů. Centrum pro regionální rozvoj provede závěrečné ověření způsobilosti projektu před jeho schválením. Realizace projektů musí být ukončena do data uvedeného ve výzvě MAS, nejpozději do 30. 6. 2023.

Na realizaci projektů je připraveno více než 1,6 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze kterého bude hrazeno 95 % celkových způsobilých výdajů integrovaného projektu CLLD. 
Na výzvu ŘO IROP budou navazovat výzvy MAS, které mohou upřesnit podmínky pro realizaci projektů na jejich území. Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy MAS.  Místní akční skupiny budou také provádět hodnocení projektů. Centrum pro regionální rozvoj provede závěrečné ověření způsobilosti projektu před jeho schválením. Realizace projektů musí být ukončena do data uvedeného ve výzvě MAS, nejpozději do 30. 6. 2023.

Oprávnění žadatelé: kraje, obce, dobr. svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi, dobr. sv. obcí, dopravci ve veřejné dopravě, apod.- viz výzva

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 9. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.