IROP - Výzva č. 54 - Deinstitucionalizace psychiatrické péče

29.09.2016 09:25

Dne 15. září 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 54. výzvu „Deinstitucionalizaci psychiatrické péče“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Podpora je zaměřena na deinstitucionalizaci psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.

Konkrétně tedy na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním. Dále na zřizování nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic a na vybavení mobilních týmů, tzn. podpora zařízení a vybavení mobilních multidisciplinárních týmů Center duševního zdraví a podpora zařízení a vybavení mobilních multidisciplinárních týmů (mimo Centra duševního zdraví).

Příjemci podpory mohou být příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve,   církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy. Celková alokace výzvy (ERDF + SR) jsou 2 mld. Kč. 

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.