Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu na podporu kulturního dědictví

13.05.2014 10:03

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 25. dubna 2014 24. kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 5.1 - Národní podpora využití
potenciálu kulturního dědictví.

Mezi hlavní aktivity vyhlašované výzvy patří podpora národních metodických center se specializací na kulturní dědictví a obnova a využití památkových objektů či souborů, zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, nebo na Seznamu kandidátů na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, nebo do Ústředního seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka.
 
O dotaci mohou žádat organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob, spolky, nadace a nadační fondy, ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti. Projekty nelze
realizovat v hlavním městě Praze.
 
Projektové žádosti bude přijímat a průběžně hodnotit Centrum pro regionální rozvoj ČR do 30. června 2014. Minimální výše podpory je 30 milionů korun a maximální hranice podpory je 200 milionů korun.

Text výzvy, příručku a její přílohy naleznete na následujícím odkazu: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Zadatele-a-prijemci/Pro-zadatele/5-1-Narodni-podpora-vyuziti-potencialu-kulturn


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.