Ministerstvo pro místní rozvoj - Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje

10.04.2014 12:33

Ministerstvo pro místní rozvoj - Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého
a Moravskoslezského kraje

Cílem podprogramu je vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit nezaměstnanost na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje a zvýšit tak jejich hospodářskou výkonnost.

Charakteristika projektového investičního záměru

· Projektový investiční záměr, na jehož realizaci je podpora požadována (dále jen "PZ"), musí být realizován v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji.

· Investicí do PZ se rozumí pořízení, technické zhodnocení nebo modernizace hmotného či nehmotného investičního majetku, zejména budov a pozemků bezprostředně s nimi souvisejícími, strojů, zařízení a informačních systémů.

· Pořízení použitého stroje nebo zařízení lze považovat za uznatelnou investici do PZ pouze v případě, že účastník programu doloží znalecký posudek, dle kterého je tento stroj nebo zařízení schopno trvalého provozu bez závažných funkčních poruch po dobu minimálně 5 let od konce roku, ve kterém byla dotace čerpána, a jeho pořizovací hodnota je přiměřená jeho stavu.

· PZ musí zajistit vznik minimálně 1 nového pracovního místa pro zaměstnance v hlavním pracovním
poměru. Za počáteční stav zaměstnanců se považuje průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2013 podle §15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 15. května 2014


https://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-pracovnich-prilezitosti-na-uzemi-U

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.