Ministerstvo zdravotnictví ČR - výzvy

11.02.2014 14:20


 

  Informace o grantové výzvě Nadačního fondu AVAST

Ministerstvo zdravotnictví obdrželo informaci od Nadačního fondu AVAST o grantové výzvě, která je zaměřena na paliativní péči a zlepšení péče o umírající v ČR

https://www.mzcr.cz/dokumenty/vyzva_8719_1.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program „Zdraví“) Ministerstvo zdravotnictví ČR jako Zprostředkovatel Programu „Zdraví“ vyhlašuje VÝZVU č. 2 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů

Aktivita III - Podpora institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru v ČR v oblasti zdravotní péče a péče o dlouhodobě nemocné a osoby v terminálním stádiu nemoci , včetně geriatrické péče

Oprávnění žadatelé:

Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, příp. ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů).

Podmínkou oprávněnosti žadatele je působení v dané oblasti po dobu min. 1 roku v době podání žádosti o poskytnutí grantu[1].

Oprávnění žadatelé musí mít sídlo na území České republiky.

Min. a max. výše grantu – 0,5 mil a 5 mil. Kč

Termín ukončení příjmu žádostí - 31. 3. 2014

https://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/dokumenty-2vyzva_8669_2460_8.html


 

 
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.