Ministerstvo životního prostředí - PO 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

19.02.2015 08:05

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životní- ho prostředí České republiky LXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádosti je možné předkládat do 23. března 2015

Výzva se vztahuje k Prioritní ose 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.¨

Oblast podpory: rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství.

V rámci podoblasti podpory bude možné podporovat projekty zaměřené na:

  • rekonstrukci, dostavbu nebo přístavbu stávajících objektů center a poraden (v případě, že bude po dobu 20 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP  a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok
  • technické vybavení center a poraden investičního charakteru, v případě, že bude po dobu 5 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP  a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok (na toto opatření lze žádat pouze v kombinaci s rekonstrukcí, dostavbou nebo přístavbou stávajících objektů center a poraden)
  • úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách - podpora se týká projektů zpracovaných podle principů uvedených v publikaci MŽP "Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu"
  • vytvoření a rozvoj zázemí pro subjekty pracující podle konceptu lesní mateřské školky

Příjemci podpory: Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky krajů, kraje, státní podniky, státní organizace, vysoké školy, spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, obchodní společnosti, podnikatelské subjekty (fyzické osoby), fyzické osoby nepodnikatelské

Žádosti je možné předkládat do 23. března 2015

Více zde a na adrese https://www.sfzp.cz/clanek/193/2480/lxv-vyzva-pro-zadosti-o-podporu-v-po7/

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.