MŠMT vyhlašuje dotační program "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří"

23.02.2015 10:11

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na rok 2015.

Dotace jsou poskytovány právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku, na zajištění finanční a materiální podpory vzdělávání romských žáků a studentů ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích, pokud jsou občany České republiky a jejichž rodinám působí náklady spojené se středním nebo vyšším odborným vzděláváním finanční obtíže. Žáci (studenti) si mohou požádat o dotaci prostřednictvím školy.

O dotaci může žádat právnická osoba pro žáky (studenty), kteří splňují podmínky pro poskytnutí dotace:

 1.   žák/student je sociálně znevýhodněn podle Čl. III tohoto programu,
 2.   žák/student se vzdělává v denní formě vzdělávání, dle § 25 zákon č. 561/2004 Sb.,
 3.   žák/student nedosáhl ještě 27 let,  
 4.   žák/student není ve zkušební lhůtě podmíněného vyloučení ze školy,
 5.   žákovi/studentovi v předešlém ukončeném pololetí školního roku nebylo jeho chování hodnoceno sníženou známkou z chování,
 6.   není proti žákovi/studentovi vedeno trestní ani přestupkové řízení
 7.   žák/student doloží, buď on sám, nebo jeho zákonný zástupce čestné prohlášení o tom, že je příslušníkem romské komunity

Dotace může být poskytnuta na:

 1.    náklady na činnost školy podle § 160 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., bez ohledu na právní postavení zřizovatele školy, a to do výše dotace poskytované za vzdělávání.
 2.    náklady na činnost zařízení školního stravování a školského ubytovacího zařízení, jehož činnost tato právnická osoba vykonává, uvedené v § 160 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na právní postavení zřizovatele právnické osoby, a to do výše úplaty za školské služby, kterou právnická osoba žákovi/studentovi prominula, nebo do částky, o níž právnická osoba úplatu za školské služby žákovi/studentovi snížila,
 3.    úhradu úplaty nebo části úplaty za školní stravování a školní ubytování, které právnická osoba žákovi/studentovi zajišťuje podle § 122 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jiné právnické osobě,
 4.    úhradu nákladů žáka/studenta na cestovné v prostředcích hromadné dopravy při dojíždění žáka mimo obec, v níž má žák/student místo trvalého pobytu, v souvislosti se vzděláváním v dané škole. Příspěvek se netýká úhrady nákladů na městskou hromadnou dopravu (mimo Prahu) v rámci obce, ani na dopravu osobním automobilem,
 5.    úhradu školních potřeb (např. sešitů) a učebních materiálů (např. odborné literatury), cvičebního úboru v přiměřené ceně, pracovních oděvů, pomůcek potřebných k praktickému vyučování nebo odborné praxi. Dotace se neposkytuje na učebnice (§ 27 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.). 

O tuto dotaci nemohou žádat žáci/studenti z dětských domovů, diagnostických ústavů, dětských domovů se školou a výchovných ústavů, neboť je jim poskytováno plné přímé zaopatření a přidělená dotace by byla duplicitní formou čerpání prostředků ze státního rozpočtu (§ 2 odst. 7 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních         a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.)“.

Žádost je možné předkládat do 30. června 2015.

Více informací zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/roma-ss-a-vos

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.