Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Nadace Partnerství vyhlašují 2. výzvu k předkládání grantových žádostí programu Fondu pro nestátní neziskové organizace (FNNO), který je realizován z EHP fondů 2009-2014

13.10.2014 08:38

Program FNNO má dvě části:

a) Fond pro nestátní neziskové organizace (v definovaných prioritních oblastech)

Program je zaměřen na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti, stejně jako na specifické
potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Cílem je posílit kapacitu nestátních neziskových organizací, rozvíjet jejich profesionalizaci, zmírňovat regionální rozdíly v oblasti působení nestátních neziskových organizací v rámci České republiky. Program je navíc zaměřen na ochranu životního prostředí a klimatické
změny. Na přímou podporu projektů nestátních neziskových organizací (NNO) bylo v rámci programu FNNO vyčleněno celkem 205.060.852 Kč.

 

b) Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Jednou z klíčových priorit EHP fondů 2009 - 2014 je také posílení bilaterální spolupráce mezi Českou
republikou a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (donorské státy). Účelem Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni je posílení přímé výměny zkušeností a know-how, sdílení a přenos zkušeností a osvědčených postupů mezi českými NNO a subjekty z donorských států. Pro Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni byly vyčleněny prostředky ve výši 3.700.000 Kč. České
nestátní neziskové organizace se zájmem o rozvoj spolupráce mohou žádat o tyto prostředky prostřednictvím dvou forem podpory:

- Mikrograntů pro vyhledávání partnerů a rozvoj bilaterálních projektů (celková alokovaná částka - 1.500.000 Kč),

- Doplňkových grantů jako doplňkového zdroje financování pro posílení bilaterálního partnerství mezi českými NNO, které obdržely grant z programu FNNO a subjekty z donorských států (celková alokovaná
částka - 2.200.000 Kč).

Uzávěrka: 2. prosince 2014


Více na https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Vyhlasili-jsme-2-vyzvu-k-predkladani-zadosti-do-p

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.