Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo programu

31.03.2014 09:15

FOND KULTURNÍHO DĚDICTVÍ: ZÁCHRANA DROBNÝCH PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU

Program se zaměřuje na podporu projektů usilujících o záchranu, obnovu a údržbu drobných
nemovitých památek místního významu se zapojením místních obyvatel a místní veřejnosti.

Kdo může žádat:

České nevládní neziskové organizace registrované jako spolky (včetně původních občanských sdružení), obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy;

církevní právnické osoby s výjimkou církví a církevních společností (žádat mohou farnosti, charity, diakonie);

obce.

Výše grantu:

Maximální výše jednoho grantu je 50 000 Kč (příspěvek lze využít pouze na úhradu nákladů přímo souvisejících s obnovou památky);

Uzávěrka pro podání žádostí o grant: 16. dubna 2014

https://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/vsechny-programy-nadace/fond-kulturniho-dedictvi-zachrana-drobnych-pamatek-mistniho-vyznamu-2014


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.