Odstartoval příjem žádostí na projekty z odpadového hospodářství a na energetické úspory ve veřejných budovách

02.09.2016 09:08

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR zahájilo příjem žádostí celkem ve třech výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014+. Evropské dotace v celkovém objemu téměř pěti miliard půjdou na energetické úspory a lepší využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách, ale také na projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich další využití. Své žádosti mohou žadatelé podávat od 1. září 2016.

39. výzva OPŽP – energetické úspory a lepší využití obnovitelných zdrojů energie

Tato výzva se zaměřuje na projekty energetických úspor veřejných budov, a to realizací celkových nebo dílčích energeticky úsporných renovací a také zvýšením využití obnovitelných zdrojů energie včetně projektů využívajících takzvané energetické služby se zárukou (EPC). Podporu mohou získat majitelé veřejných budov na území celé České republiky. Dotace z EU prostředků v celkové výši 3 mld. korun jsou určeny konkrétně na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovaci otvorových výplní, realizaci opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí. Podpořeny budou i projekty nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, projekty na výměnu zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW a projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie. Zájemci o dotace mohou své žádosti podávat do 20. prosince letošního roku.

Žadatelé, kteří podají svou žádost v rámci 39. výzvy, mohou současně čerpat zvýhodněné půjčky od Státního fondu životního prostředí, na které Fond vyčlenil půl miliardy korun.

40. výzva OPŽP – prevence vzniku odpadů

V rámci této výzvy je k dispozici 100 milionů korun, ze kterých bude možné podpořit projekty zaměřené mimo jiné na předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů, například na pořízení domácího kompostéru pro občany nebo štěpkovač přiměřeného výkonu. Podporu mohou ale získat i projekty zaměřené na předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření nebo vybudování sběrné sítě kontejnerů, a to včetně prostředků na jejich svoz. Šanci získat dotaci mají i projekty, jejichž cílem je rozvoj či modernizace softwaru pro neinvestiční projekty v rámci předcházení vzniku komunálních odpadů nebo budování takzvaných center opětovného použití odpadů a systémy opětovného použití odpadů, které budou napojeny na konkrétní obce. Maximální výše dotace může dosáhnout až 85 % z celkových způsobilých výdajů na projekt.

41. výzva OPŽP – materiálové a energetické využití odpadů

Dotaci v této výzvě získají projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadu. Nezanedbatelná částka půjde i na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů a bioplynové stanice. K dalším podporovaným aktivitám patří výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, včetně zdravotnických odpadů za předpokladu, že nebudou skládkovány. Alokace pro tuto výzvu činí 1,85 miliardy korun. U některých typových projektů, u kterých činí výše dotace 25 nebo 30 % způsobilých výdajů, bude možné kromě dotace využít i zvýhodněné půjčky od Státního fondu životního prostředí ČR s nízkou úrokovou sazbou již od 0,45 %. Na tyto půjčky Fond vyčlenil 250 milionů korun a žadatelé díky nim mohou pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů na jimi realizovaný projekt. Žádat o ně mohou až do konce roku 2018, nejpozději však před schválením podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí. Získání půjčky je podmíněno schválením dotace z OPŽP.

O finanční podporu v rámci 40. a 41. výzvy mohou žádat zejména kraje města, obce, původci odpadu i podnikatelské subjekty. Příjem žádostí potrvá do 30. listopadu 2016.

Dokumenty k 39. výzvě
Dokumenty k 40. výzvě
Dokumenty k 41. výzvě

Zdroj: OPŽP

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.