OP Zaměstnanost, vyhlášení výzvy č. 060 - Vzdělávání - společná cesta k rozvoji

01.09.2016 08:10

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti - vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Vyhlášení výzvy, zahájení a ukončení příjmu žádostí:

 • Datum vyhlášení výzvy: 31. 8. 2016
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 10. 2016
 • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 1. 2017

Oprávnění žadatelé:

 • Profesní a podnikatelská sdružení (zaměstnavatelské svazy založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů)
 • Sdružení podniků
 • Zájmová sdružení právnických osob, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob
 • Spolky založené dle §214 zákona č. 89/2012 Sn., občanského zákoníku
 • Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR zřízené podle zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
 • Svazy výrobních a spotřebních družstev dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Zastřešující organizace NNO
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností dle §15 odst. 1 písm. b) zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů

Míra podpory - rozpad zdrojů financování

 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (spolky, církve, hospodářské a agrární komory, svazy, asociace) -> EU podíl 85%, státní rozpočet 15%, příjemce 0%
 • Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích (zájmová sdružení PO, která nevykonávají veřejně prospěšnou činnost) -> EU podíl 85%, státní rozpočet 0%, příjemce 15%
 • Max. výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1,8 mil. CZK
 • Min. výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 mil. CZK
 • Forma financování: ex ante (poskytnutí prostředků příjemci před realizací jeho výdajů na projekt)

Popis podporovaných aktivit (Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli; podporované oblasti vzdělávání):

 • Obecné IT
 • Měkké a manažerské dovednosti (výdaje na tuto aktivitu nesmí překročit 50% celkových způsobilých výdajů projektu)
 • Jazykové vzdělávání
 • Specializované IT
 • Účetní, ekonomické a právní kurzy
 • Technické a jiné odborné vzdělávání
 • Interní lektor

Cílové skupiny projektu:

 • Zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených v profesních a podnikatelských sdruženích
 • Zaměstnanci NNO sdružených v zastřešujících organizacích
 • Zaměstnanci účelových zařízení registrovaných církví a náboženských společností

Další informace:

 • V rámci projektu může jedna podpořená osoba absolvovat max. 10 kurzů
 • Z celkového počtu zapojených osob do projektu musí být podíl celkového počtu účastníků min. 60%
 • Územní zaměření výzvy, místo realizace, programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy

Více informací ve výzvě zde.

Zdroj: ESFČR

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.