Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017

24.01.2017 10:18

O dotaci z tohoto Programu mohou požádat pouze vlastníci kulturních památek, které se nacházejí na území Ústeckého kraje – obce, neziskové organizace, spolky, církve, jiné právnické osoby a podnikající i nepodnikající fyzické osoby s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika nebo Ústecký kraj. Žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.

Účel dotace

  • zachování kulturně - historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území ÚK, které je prohlášeno za kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Min. a Max. výše dotace

  • Min. výše dotace: 30 000 Kč
  • Max. výše dotace: 70% z celkových uznatelných nákladů projektu
  • V případě restaurování kulturní památky lze poskytnout dotaci až do výše 100% celkových uznatelných nákladů projektu

Uznatelné a neuznatelné náklady

  • uznatelné náklady: neinvestiční náklad, který není dále definovaný jako neuznatelný, vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období realizace a byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady
  • neuznatelné náklady: pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, úroky, penále, pokuty a jiné sankce, opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, nákupy pozemků nebo budov, ztráty z devizových kurzů, reprezentativní pohoštění, nájemné s následnou koupí (leasing), cestovné nad rámec úpravy, mzdy včetně odvodů, náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti

Žádost o dotaci lze podávat od 20.1.2017 - 3.2.2017.

Zdroj a více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.