Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2017

24.01.2017 10:17

Ústecký kraj vyhlásil dotační program "Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2017".

Předmět podpory:

  • podpora kulturních a vzdělávacích programů, výstav, koncertů, soutěží v uměleckých oborech (divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy), aj.

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

  • podpora pořádání kulturních a společenských akcí na území ÚK, výstavy, koncerty, soutěže v uměleckých oborech, festivaly, sochařská sympozia, publikační činnost, apod.

Min. a Max. výše dotace:

  • Min. 30 000 Kč
  • Max. 70% z celkových uznatelných nákladů

Způsobilí žadatelé:

  • obec v kraji či subjekt, který je PO nebo FO působící na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí s výjimkou PO, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je ČR nebo ÚK

Uznatelné a neuznatelné náklady

  • uznatelné náklady: neinvestiční náklad, který není dále definovaný jako neuznatelný, vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období realizace a byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady
  • neuznatelné náklady: pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, úroky, penále, pokuty a jiné sankce, opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, nákupy pozemků nebo budov, ztráty z devizových kurzů, reprezentativní pohoštění, nájemné s následnou koupí (leasing), cestovné nad rámec úpravy, mzdy včetně odvodů, náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti

Lhůta pro podání žádostí je od 19. ledna - 6. února 2017.

Zdroj a více informací: zde

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.