Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020

04.08.2014 09:21

Vyhlašovatelem Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na
období 2014 až 2020 a poskytovatelem příspěvků z Programu je Ústecký kraj.

Cílem podpory stanovené dotačním rámcem je zachování a obnova lesních ekosystémů včetně obnovy porostů poškozených imisemi, zvýšení stability, odolnosti a biodiverzity porostů, ochrana proti biotickým a abiotickým škodlivým činitelům způsobujícím poškození lesa. Podpora je dále zaměřena na zachování a ochranu genetických zdrojů lesních dřevin, ochranu zvěře a zlepšování jejího životního prostředí.

Podpora stanovená dotačním rámcem je poskytována ve formě příspěvků na hospodaření v lesích. Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (sazbové příspěvky) nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (nákladové příspěvky). Příspěvky jsou poskytovány na následující činnosti: 

- obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,

- sdružování vlastníků lesů malých výměr,

- ekologické a k přírodě šetrné technologie,

- vybrané činnosti mysliveckého hospodaření

- zpracování lesního hospodářského plánu,

- ostatní hospodaření v lesích,

- chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců,

Termín podání žádosti: od 15. 7. 2014  do vyčerpání finančního limitu stanoveného v rozpočtu poskytovatele.

Více naleznete na https://www.kr-ustecky.cz/vyzva-c-3-2014/d-1684390/p1=204744Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.