Rok 2017 – dotační titul „Územní plán“

24.10.2016 14:29
Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 82 ze dne 7. října 2016 vyhlásila ke dni 17. října 2016 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2017 – dotační titul „Územní plán“. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016.
Výzva na dotační titul „Územní plán“ je určena pro obce na území ČR mimo obce s rozšířenou působností, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z Integrovaného operačního programu (IOP) nebo z Programu rozvoje venkova (PRV).
 
Výše dotace na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však 400 000 Kč na jeden územní plán. Za uznatelné náklady se považuje pouze zpracování návrhu územního plánu projektantem pro společné jednání včetně případného vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území a úprava návrhu územního plánu projektantem po společném jednání pro potřeby veřejného projednání. Ministerstvo pro místní rozvoj si vyhrazuje právo na zrušení výzvy v případě nedostatku finančních prostředků.

Tato dotace může být poskytnuta obcím, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru a jeho platnost skončí do 31. 12. 2020 (tj. územní plán schválený před 1. 1. 2007).

Zdroj a více informací: MMR
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.