Rozvojový program MŠMT - Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015

20.02.2015 08:56

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy („MŠMT“) v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2015 rozvojový program ve vzdělávání Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015.

Základní vymezení a cíle programu:

- Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost školského poradenského zařízení všech zřizovatelů vymezených § 160 odst. 1 a 2 školského zákona neinvestiční finanční prostředky účelově určené na nákup diagnostických nástrojů zaměřených na diagnostiku kognitivních schopností dětí, žáků a studentů využitelných při rozhodování o zařazení žáka do vhodného vzdělávacího programu a kombinovat různé diagnostické přístupy při rozhodování o vzdělávací cestě žáka a potřebných podpůrných opatřeních. 

Školským poradenským zařízením tak bude umožněno rozšířit si diagnostickou základnu tak, aby poradenští odborníci mohli při diagnostice využívat více diagnostických nástrojů a kombinovat různé diagnostické přístupy. 

Dotace může být poskytnuta na zakoupení diagnostických nástrojů:

standardizovaných v České republice, které splňují a/nebo se blíží mezinárodním  požadavkům EFPA (Europen Federation of Psychologists´ Associations) na standardizovaný diagnostický nástroj (více viz www.efpa.eu ),

- standardizovaných na české populaci

- a jejich stáří nepřesahuje 10-15 let

- podrobnější členění zde

Pro rok 2015 jsou z rozpočtu regionálního školství vyčleněny pro tento rozvojový program neinvestiční finanční prostředky ve výši 2 mil. Kč.

Předkládání žádostí:

  • Školská poradenská zařízení zřizovaná krajem, obcí nebo svazkem obcí a soukromá školská poradenská zařízení předkládají své požadavky řazené s přihlédnutím k nejvyšší prioritě příslušnému krajskému úřadu formou vyplněné tabulky do 5. 3. 2015
  • Školská poradenská zařízení zřizované MŠMT a registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, předkládají své požadavky řazené s přihlédnutím k nejvyšší prioritě nejpozději do 5. 3. 2015, a to na formuláři uvedeném v příloze č. 2 tohoto vyhlášení na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Oddělení prevence a speciálního vzdělávání, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 a současně elektronicky na e-mailovou adresu: diagnosticke.nastroje@msmt.cz

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.