Ústecký kraj - Sport 2017

24.01.2017 10:21

Ústecký kraj vyhlásil dotační program SPORT pro rok 2017.

  • podávání žádostí: 16.1.2017 – 16.2.2017
  • oblast podpory: sportovní akce dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji, sportovní soustředění pro děti a mládež, reprezentace dětí a mládeže ÚK na sportovních akcích v ČR a zahraničí, materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež
  • min. výše dotace: 30 000 Kč
  • max. výše dotace: 50 000 Kč, spoluúčast nejméně 30%
  • oprávnění žadatelé: obce v územním obvodu ÚK, PO nebo FO působící v ÚK s výjimkou PO zřizovaných ČR nebo ÚK, která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu
  • uznatelné náklady: náklad, který není dále definovaný jako neuznatelný, vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období realizace a byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady
  • neuznatelné náklady: pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, úroky, penále, pokuty a jiné sankce, opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, nákupy pozemků nebo budov, ztráty z devizových kurzů, reprezentativní pohoštění, nájemné s následnou koupí (leasing), cestovné nad rámec úpravy, mzdy včetně odvodů, náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti

Zdroj a více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.