Ústecký kraj - Volný čas 2017

24.01.2017 10:20

Ústecký kraj vyhlásil dotační program VOLNÝ ČAS pro rok 2017.

  • podávání žádostí: 16.1.2017 – 16.2.2017
  • oblast podpory: vytváření nabídky dlouhodobých volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež, široká a účinná propagace účelného trávení volného času, spolupráce jednotlivých organizací působících v oblasti dětí a mládeže, aktivní zapojení široké veřejnosti do volnočasových aktivit dětí a mládeže (pravidelná a dlouhodobá aktivita = pravidelná celoroční činnost)
  • min. výše dotace: 30 000 Kč
  • max. výše dotace: 50 000 Kč, spoluúčast nejméně 30%
  • oprávnění žadatelé: obce v územním obvodu ÚK, PO nebo FO působící v ÚK s výjimkou PO zřizovaných ČR nebo ÚK, která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu
  • uznatelné náklady: náklad, který není dále definovaný jako neuznatelný, vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období realizace a byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady
  • neuznatelné náklady: pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, úroky, penále, pokuty a jiné sankce, opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, nákupy pozemků nebo budov, ztráty z devizových kurzů, reprezentativní pohoštění, nájemné s následnou koupí (leasing), cestovné nad rámec úpravy, mzdy včetně odvodů, náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti

Zdroj a více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.