Výzva č. 68 k předkládání žádosti o dotaci v rámci ROP SEVEROZÁPAD

28.01.2015 12:41

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje 28. ledna 2015 Výzvu č. 68 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

Výzva je zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 20. března 2015, 12:00 hodin

Hlavní cíl prioritní osy: Zvýšení kvality fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu.

Podporované aktivity:

  • Modernizaci a fyzickou obnovu středních škol
  • Modernizaci vybavení středních škol a vyšších odborných škol (např. vybavení pracovních dílen, laboratoří a počítačových učeben).
  • Revitalizaci a modernizaci stávajících objektů za účelem využití pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, včetně knihoven regionálního významu.
  • Úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání (např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a dostavba knihoven, včetně nákupu ICT).
  • Výstavbu, modernizaci a rekonstrukci infrastruktury pro poskytování sociálních služeb (např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením).
  • Výstavbu, modernizaci a rekonstrukci krajských zdravotnických zařízení včetně nových technologií (vytvoření komplexní infrastruktury v oblasti emergenční a akutní péče, malá centra primární zdravotní péče, zdravotnické přístroje, zdravotnické laboratoře, informační centra a jejich vybavení, podpora optimalizace logistických a obslužných procesů).
 Příjemci podpory:
  • Kraje v případě projektů realizovaných ve městech od 5 000 obyvatel
  • Organizace zřízené či založené krajem v případě projektů realizovaných na území měst a obcí od 5 000 obyvatel
  • Nestátní neziskové organizace v případě projektů realizovaných na území měst a obcí od 5 000 obyvatel
Více informací zde a na těchto internetových stránkách: https://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy-2/vyzva-c-68
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.