Výzva č. 69 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP SEVEROZÁPAD

28.01.2015 12:51

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje 28. ledna 2015 Výzvu č. 69 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

Výzva je zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 24. února 2015, 12:00 hodin

Hlavní cíl prioritní osy: Zvýšení kvality fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu.

Podporované  aktivity:

 • Revitalizaci, modernizaci, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a kulturních památek , tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity
 • Modernizaci, obnovu a rozvoj městských center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové infrastruktury.
 • Výstavba zdravotnických zařízení.
 • Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech – pro jejich další veřejné využití včetně řešení dekontaminace a sanace postižených území (pokud nespadá do působnosti OP ŽP) a související dopravní a technické infrastruktury jako součásti širšího konceptu regenerace určitého území.
 • Modernizaci infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání – např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb – např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce zdravotnických zařízení).
 • Výstavbu, rekonstrukci a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor.
 • Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené.
 • Související projektovou přípravu, projektovou dokumentaci, architektonickou soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP).
Příjemci podpory:
 • Kraje v případě projektů realizovaných ve městech s 5000 – 49 999 obyvateli
 • Obce – města s 5000 – 49 999 obyvateli
 • Organizace zřízené či založené městem s 5000 – 49 999 obyvateli nebo krajem
 • Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město s 5000 – 49 999 obyvateli v případě realizace projektu, jehožpřevažující dopad je zaměřen na dotčené město (města) s 5000 – 49 999 obyvateli
 • Nestátní neziskové organizace, v případě realizace projektu s převažujícím dopadem na město s 5000 – 49 999 obyvateli
 • Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku v případě projektů realizovaných ve městech s 5000 – 49 999 obyvatel
Více informací zde a na těchto internetových stránkách: https://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy-2/vyzva-c-69
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.