Výzva č. 67 k předkládání žádostí o dotaci v rámci ROP SEVEROZÁPAD

28.01.2015 12:18

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlašuje 28. ledna 2015 Výzvu č. 67 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

Výzva je zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 24. února 2015, 12:00 hodin

Podporované aktivity: 

 • revitalizace, regenerace, rozvoj obcí a jejich částí prostřednictvím
 1. stavební obnovy a dostavby veřejných prostranství
 2. rekonstrukce a regenerace zchátralých objektů a výrobních a jiných areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské a administrativní účely
 3. dekontaminace a sanace území brownfields
 4. výstavby, rekonstrukce a vybavení objektů pro kulturní a komunitní život, veřejný sektor 
 5. včetně: 

- rekonstrukce a výstavby chodníků, pěších zón, podchodů, pásů pro cyklisty včetně značení a úprav pro tělesně postižené;

- renovace a zakládání veřejných zelených ploch, parků, rekreačních zón apod. (bez vazby na cestovní ruch);

- rekonstrukce a obnovy historických a kulturních památek3 (bez vazby na cestovní ruch);

-  rekonstrukce, modernizace a výstavba dětských hřišť, veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity;

- investic do zlepšení dostupnosti a bezpečnosti veřejné dopravy (autobusové zastávky);

-  rekonstrukce a výstavby místních komunikací včetně parkovacích ploch;

-  rekonstrukce a výstavby místní technické infrastruktury včetně rozvodů datových (komunikačních) sítí;

- investic na podporu zvýšeného využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) ve venkovských obcích.

 • infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
 1. výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení vzdělávacích institucí včetně vybavení ICT (střední a vyšší odborné školství, celoživotní vzdělávání, APZ, knihovny);
 2. výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení institucí sloužících skupinám ohroženým vyloučením ze společnosti, podporující sociální začlenění uživatele do společnosti;
 3. o výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zdravotnických zařízení;
 4. výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti;
 5. výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory.
 • infrastruktura pro hospodářský rozvoj
 1. rekonstrukce a regenerace zchátralých objektů4 a výrobních a jiných areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské a administrativní účely (brownfields5 ) pro nové využití - ekonomické aktivity nevýrobní povahy a občanskou vybavenost včetně rozšíření o nové sousedící plochy;
 2. rekonstrukce a výstavba související technické infrastruktury (kanalizace, vodovody, osvětlení, značení), včetně rozvodů datových (komunikačních) sítí;
 3. rekonstrukce a výstavba přístupových komunikací.
Příjemci podpory:
 • Kraje v případě projektů realizovaných na území obce s 500 – 4 999 obyvateli
 • Obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999
 • Organizace zřízené či založené městem či obcí s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999 nebo krajem
 • Dobrovolné svazky obcí v případě realizace projektů s převažujícím dopadem na obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999
 • Nestátní neziskové organizace, v případě realizace projektu s převažujícím dopadem na obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999
 • Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku v případě projektů realizovaných na území měst a obcí v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel
Více informací zde a na těchto internetových stránkách: https://www.nuts2severozapad.cz/pro-zadatele/vyzvy-a-dokumentace/aktualni-vyzvy-2/vyzva-c-67
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.