Výzvy z programu OP VVV - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

01.09.2015 08:04

Výzva č. 02_15_007 - Inkluzivní vzdělávání

Prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl: Sociální intergrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2015

Oprávnění žadatelé:

  • Veřejné vysoké školy, uskutečňující studijní programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolání pedagogického pracovníka
  • Soukomoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost; (soukomoprávní neziskové organizace): spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond, registrovaná církev nebo náboženská společnost
  • Příspěvkové organizace (které nejsou zřízené organizačními složkami státu)
  • Školy a školská zařízení (kromě mateřských škol)
  • Územní samosprávné celky
  • Dobrovolné svazky obcí

Způsob financování: Ex ante, výšče první zálohové platby je v rámci této výzvy stanovena na max. 30% celkových způsobilých výdajů projektu

 

Výzva č.02_15_005 - Teaming

Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Specifický cíl: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, nejpozději do 31. 10. 2016

Oprávnění žadatelé: subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí

 

Výzva č. 02_15_004 - Smart Akcelerátor

prioritní osa: PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

specifický cíl: SC 5 – Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, nejpozději do 30. 6. 2016

Oprávnění žadatelé: Vyšší územně samosprávné celky

 

Výzva č. 02_15_003 - Podpora Excelentních výzkumných týmů

Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Specifický cíl: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:  8. 1. 2016

Oprávnění žadatelé: subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí

 

Výzva č. 02_15_002

prioritní osa: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

specifický cíl: 3 – Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
specifický cíl: 5 – Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, nejpozději do 31. 12. 2016

Oprávnění žadatelé: Orgány státní správy a samosprávy – kraje včetně hl. m. Prahy

 

Výzva č.02_15_001

Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

TC 10: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení

Oprávnění žadatelé: Příspěvkové organizace zřízené MŠMT, Organizační složky státu (OSS)

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do vyčerpání alokace, nejpozději však do 31. 12. 2017

 

Více informací ZDE.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.